02-424-5559

081-591-0000 (24HR)

ออเร้นจ์เปิดโอกาสให้เข้าชมบริษัท

รับเขียนโปรแกรม | รับทำแอพ | ออกแบบเว็บไซต์ | รับทำเว็บไซต์

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 บริษัทออเร้นจ์ มีโอกาสได้ต้อนรับ อาจารย์
และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เพื่อเข้าเยี่ยมชม และศึกษาขั้นตอนการทำงานของทางบริษัท
ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการรับทำเว็บไซต์ โปรแกรม แอพพลิเคชั่น
และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สอบถามข้อมูลที่สงสัย
ทางออเร้นจ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะสามารถนำความรู้ที่ได้
ไปปรับใช้ในการศึกษาต่อไป