02-424-5559

081-591-0000 (24HR)

รับทำโปรแกรม TIME SHEET

รับเขียนโปรแกรม | รับทำแอพ | ออกแบบเว็บไซต์ | รับทำเว็บไซต์

โปรแกรมสำหรับติดตามการทำงาน และความคืบหน้างาน
พนักงานสามารถลงบันทึกการทำงาน พร้อมรายละเอียดอื่นๆในการทำงานแต่ละวัน
เพื่ออำนวยความสะดวกให้หัวหน้างาน หรือผู้บริหาร ติดตามความคืบหน้า สรุปงาน และประเมินผลงานพนักงานได้ง่ายขึ้น