02-424-5559

081-591-0000 (24HR)

รับทำโปรแกรมหน่วยงานราชการ

รับทำเว็บไซต์ | รับทำแอพพลิเคชั่น | ออกแบบเว็บไซต์ | รับเขียนโปรแกรม

ทีมโปรแกรมเมอร์ได้เข้าไปส่งมอบงานให้ ‘มหาวิทยาลัยขอนแก่น “กับท่านคณะกรรมการพัสดุ พร้อมทั้ง Training การใช้ระบบ จนกว่าลูกค้าจะสามารถใช้งานเองได้ โดยมีทั้งหมด 3 โปรแกรม ดังนี้ โปรแกรมระบบยืมและคืนเงินดิจิทัล โปรแกรมขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา และโปรแกรมจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ