02-424-5559

081-591-0000 (24HR)

ท่องเที่ยวประจำปี บริษัทออเร้นจ์ เทคโนโลยี โซลูชั่น

ท่องเที่ยวประจำปี

บริษัทออเร้นจ์ เทคโนโลยี โซลูชั่น ได้จัดสัมมนาและท่องเที่ยวประจำปีที่เขาใหญ่
เพื่อให้พนักงานในบริษัทได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และยังถือเป็นการพักผ่อนอีกด้วย
ซึ่งในการท่องเที่ยวครั้งนี้เต็มไปบรรยากาศที่สนุกสนาน และน่าประทับใจ